Werkwijze

In mijn praktijk onderzoek ik samen met jouw wat de hulpvraag is en waar de blokkades liggen. Er wordt gekozen voor een werkvorm die aansluit bij jouw persoonlijkheid.
Waar ik met name mee werk is:
 

Coaching is erop gericht de ander positief te stimuleren/motiveren en begeleiden. Jij neemt de eigen regie en zeggenschap waarbij de coach een volgende en indien nodig ondersteunende rol heeft. Dit om eigen krachten/kwaliteiten te herkennen, verkennen en positief in te zetten. Daarnaast de veerkracht te versterken om de kans op blijvend resultaat te vergroten.
Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor jij de dingen ziet. Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt dus gedrag, gedachten en gevoel. Door anders tegen een situatie aan te kijken (gedachten) verandert je gevoel en je gedrag.

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal staat centraal en vandaaruit wordt onderzocht hoe negatieve gedragspatronen zijn ontstaan. De gedragstherapie is met name gericht om het gedrag te veranderen, bij de cognitieve therapie onderzoek je of het gedrag wel klopt met de werkelijkheid.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Door de inzet van EMDR vervaagd de intensiteit van de gebeurtenis en de heftige emoties die hieraan gekoppeld zijn. Het trauma word verwerkt en krijgt een plek in het verleden.
Bij gestalt gaat het om één geheel zijn en heeft alles te maken met hoe je de omgeving waarin je leeft waarneemt. Dit hangt af hoe je eigen kijk op de wereld zich heeft ontwikkeld en uit zich in je eigen leefwijze. Je haalt uit je omgeving wat je nodig hebt om tot groei en bloei te komen en om tot één gestald te komen. Deze behoeften zijn er op psychologisch, spiritueel en lichamelijk gebied. Lukt dit niet dan ontstaan er onvoltooide gestalten deze blijven om aandacht vragen.

Een voorbeeld is dat iemand die behoefte heeft aan aandacht anders op mensen reageert dan iemand die tevreden is met zichzelf.
De therapie is gericht op het hier en nu en gericht op het lichaam omdat met name deze reageert op de omgeving en in relatie is met de ander.
Bij Contextuele Therapie word er gekeken hoe visuele cirkels kunnen worden doorbroken die soms al generaties in families aanwezig zijn. Is de draagkracht en draaglast binnen het gezin/relatie in balans. Welke belemmeringen, krachten en mogelijkheden worden doorgegeven. Hoe worden emoties geuit, hoe wordt er bijvoorbeeld gecommuniceerd dit om te ontdekken : dat wat je van huis uit meekrijgt bepalend is in je verdere leven.
Voor een groot deel bepalen we zelf in hoeverre we onder problemen gebukt gaan. Door de inzet van de RET wordt duidelijk welke helpende en niet helpende gedachten we erop na houden. De manier van denken en hoe deze invloed heeft op het al dan niet vinden van oplossingen voor onze problemen.

De RET wordt met name ingezet voor het omgaan met angsten, depressies, verslavingen en relatieproblemen.
Ieder mens heeft te maken met rouw en verlies in het leven, het kan gaan om het verlies van een dierbare maar ook rouw na verlies van gezondheid , verbroken relaties enzovoort. Elke dag maken we keuzes in het leven waarbij we door het ene te kiezen het andere los moeten laten.

Soms is het verdriet de pijn en het verlies te groot, dagen voelen eenzaam en zwaar. Door hiermee aan de slag te gaan en het verdriet onder ogen te zien, woorden te geven en de tijd ervoor te nemen het een plek geven in het dagelijks leven.
De TA gaat uit van 3 Ego posities namelijk de Ouder/Volwassene/Kind. Elke Ego positie heeft zijn plus en minkanten. De TA gaat ervan uit dat de ervaringen die de mens in zijn vroege leven heeft opgedaan, bepalend zijn voor de besluiten die hij neemt. Dit kunnen positieve of negatieve besluiten zijn, die invloed hebben op de kwaliteit van het leven.

• De innerlijke Ouder – deze staat voor onze normen en waarden ( meegenomen uit de eigen cultuur en opvoeding) en weet wat belangrijk is. Kan kritisch zijn en weet wat goed en fout is, heeft ook een zorgende rol.
• De Volwassene – de volwassene verwerkt alle informatie die binnenkomt en plaatst deze in het hier en nu. Van hieruit word een besluit genomen, soms iets verder onderzocht of meer informatie ingewonnen.
• Het innerlijke Kind staat vrij in het leven heeft energie en is creatief. Het innerlijke kind vertegenwoordigt ook onze emoties, maar kan ook opstandig zijn en losbandig

TA in therapie

Ieder mens heeft deze drie ego posities in zich, nu is de vraag wie van deze positie is het meeste aan het woord? Wie bepaald welke keuzes je maakt? Pas je je aan naar wat de ander van je verwacht ? Door dit te onderzoeken is het mogelijk een eerder genomen besluit soms te herzien of om een her besluit te nemen. Jij hebt de regie in het leven om te bepalen welk ego je aan het woord laat. Hierdoor kom je los van de beperkingen die dit kan geven en kom je vrij in het leven te staan.


In mijn praktijk maak ik tijdens de gesprekken soms gebruik van verschillende materialen.  Door de gesproken taal meer beeldend te maken komen we tot de laag waarbij de ziel in beeld komt.